CA005

Kreacionista érvek
<- CA002.2 Filozófia és teológia CA005.1 ->


Állítás

Az evolúció rasszizmust hirdet.

Cáfolat

 1. Ha igazán értjük azt, az evolúció a rasszizmus jogosultságát cáfolja. Darwin ideje előtt az emberek tipologikusan gondolkodtak: úgy vélték, minden növénynek és állatnak saját "fajtája" van. Ez az emberi rasszok félremagyarázásához vezetett, a rasszokat jól elkülöníthetőnek vélték. A darwinizmus segít a tipologikus gondolkodás, és ezáltal a rasszizmus, felhagyásában.
 2. Genetikai tanulmányok kimutatják, hogy az emberi faj génállománya meglehetősen homogén, tehát minden ember egyazon fajhoz tartozik. Az evolúció nem rasszizmust, hanem annak a homlokegyenes ellentétjét tanítja.
 3. A rasszizmus több ezer évvel megelőzi az evolúcióelméletet, és annak elterjedtsége is szűkült Darwin óta. A rabszolgasággal biztos ez a helyzet. Ha az evolúció rasszizmust hirdetne, ennek pont az ellenkezőjét látnánk.
 4. Darwin nem volt annyira rasszista, mint a legtöbb kortársa.
 5. Bár a kreacionizmus alapja nem rasszista, az a vallási bigottságon alapszik, és attól elválaszthatatlan. És a vallási csökevényesség nem kevésbé káros és gyűlölködő, mint a rasszizmus.
 6. A rasszizmus a kreacionizmussal hozható összefüggésbe, ahogy ezek az idézetek is bizonyítják azt:
 • George McCready Price, aki azt jelenti a kreacionizmusnak, mint Darwin az evolúciónak, sokkal rasszistább volt, mint Darwin. Így ír:

Szegény kis hapsi, ki délre ment,
elveszett az erdőben;
Bőre elfeketítette a nap égetése,
és megperzselte a haját a trópikus hőség.
Elméje eltompult.


 • Az In The Phantom of Organic Evolution c. írásában a feketékre és a mongolokra degenerált emberekként tekintett.
 • A dél-afrikai apartheid hosszú történelme alatt az evolúciót tilos volt tanítani. A Nemzeti Keresztény Oktatási Rendszer, amelyek 1948-ban alakítottak ki és 1967-től 1993-ig volt érvényben, többek között azt állította, hogy a fehér gyerekeknek "a fekete gyerekektől eltérő oktatást kell kapniuk, hogy felkészítsék őket a felsőbb- és alsóbbrendű társadalmi és gazdasági szerepeikre, és az oktatás egészének a nemzeti keresztény elveken kell alapulnia." A tantervben nem szerepelt az evolúció, és olyan történelmet oktatott, amely a nem fehéreket kedvezőtlen fénybe tűntette fel. A Biblia, a kreacionizmus és a vallási gyülekezetben való részvétel kötelező jellegű volt.
 • Az USA déli részén fekvő ún. "Biblia-öv" küzdött leghevesebben a rabszolgatartás fennmaradásáért.
 • Henry Morris, az Institute for Creation Research (Kreacionista Kutatóintézet) kutatója valamikor a Bibliát a rasszizmuson keresztül értelmezte:

A hamiták, főleg a négerek, néha ténylegesen egymás rabszolgáivá váltak. Olyan génállománnyal rendelkeztek, amelyek csak a földi, gyakorlati jellegű feladatok ellátására tette őket alkalmassá. A jafetiták és a vakbuzgó szemiták emiatt gyakran kiszorították őket az intellektuális és filozófiai körökből.


A fentieknek amúgy semmi köze nincs az evolúció mint tudományos elmélethez.

Lásd még