Nefilim

Nephilim.jpg

A nefilimek a héber Bibliából ismert lények, az "Isten fiai" és "emberek lányai", akikre először Mózes I. 6:1-4-ben találunk utalást: "Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közűl, kiket megkedvelnek vala. És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő. Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak. Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak."[1]

Megjegyzés: Sajnos, a Károli Gáspár-fordításban nem található meg a direkt utalás a nefilimekre, az English Standard Version fordítása a Mózes 1 6:4-re[2]: "The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came in to the daughters of man and they bore children to them. These were the mighty men who were of old, the men of renown."

Ez az idézet kétértelmű: nem derül ki, hogy a nefilimek Isten fiai vagy az ő leszármazottjaik. A paleoasztronautika képviselői szerint a nefilim története bizonyítékot szolgál arra, hogy őseinkkel a földönkívüliek szexuális kapcsolatot létesítettek, hogy ember-idegen hibrideket hozzanak létre (pl. a Biblia tanúsága szerint Noé is ilyen hibrid volt).

Zecharia Sitchin és a nefilim szó

Az alternatív elképzeléssel először Zecharia Sitchin rukkolt elő, aki azt állította, a nefilim szó jelentése "akik lejöttek az égből". Mike Heiser rámutat arra, Sitchin fordítása hol hibás. Sitchin azt feltételezi, hogy a nefilim szó a héber eredetű nafal szóból ered, aminek jelentése "elbukik". Ha tényleg héber szó lenne, akkor jelenthetné azt, hogy "bukott angyal", de ez nem így van. A héber szó ekkor nefulim lenne. Ez a szó csak akkor létezne, hogy lenne héberül egy olyan főnév, hogy nafil, de nincs ilyen szó. Arámi nyelven van olyan szó, hogy naphil, melynek jelentése "óriás", ami megmagyarázza, hogy az ókori görögök miért így fordították a nefilimet. A bonyodalmak a nefilim-óriás kettősség között akkor kezdődhetett, amikor a Babilonban a héber Biblia véglegesítésén dolgoztak, ahol az arámi volt a közös nyelv.

Akár így volt, akár nem, nincs nyelvészeti alapja annak, hogy Sitchin "bukott angyal"-nak vagy "azok, akik lejöttek az egekből"-nek fordítsa a szót, tehát az eszmefuttatását etimológiai érveléssel is cáfolni lehet.

Ember-idegen hibridek?

A világtörténelem mitológiáiban visszatérő motívum a földre leereszkedő istenek (vagy istenek fiai), akik a halandó asszonyokat vonzónak találják. Némely esetben – mint a bibliai nefilim esetében – testi vonzódást is éreznek, és gyermeket nemzenek nekik. Ezek a gyermekek hatalmas erőkkel bírnak, vagy ahogy a paleoasztronautika hívei gondolják, emberi-földönkívüli hibridek voltak. Amennyiben ragaszkodunk ahhoz, hogy a Földre leszálló, emberi asszonyokat megtermékenyítő idegen lényeg egy fejlett civilizáció tagjai, akkor feltételezhető, hogy utalásokat találunk a szent szövegekben mesterséges megtermékenyítésekre.

Von Däniken a holt-tengeri tekercsek egyik szereplőjének, Lámeknek a történetét idézi fel. Lámek több hónapnyi távollét után arra érkezett haza, hogy felesége, Bath-Enosh terhes, aki esküdött, hogy senki más hozzá sem ért a férje távolmaradása óta. Lámek ekkor felkeresi Matuzsálemet, aki azt tanácsolja, keresse fel Énokot. Énok elmondja, hogy ez égből az istenek leereszkedtek, és megtermékenyítették Bath-Enosh-t. A fiú (Noé) az emberiségi új generációját képviseli majd.

Az eredeti források viszont semmilyen hasonlóról nem írnak.[3] Az írások szerint Lámek észrevette, hogy fia nem olyan, mint a többi, ezért rohant Matuzsálemhez tanácsért. Igaz, szó esik óriásokról és asszonyok teherbe ejtéséről, de ez pont az Isten akarata ellenére történt, nem annak megfelelően, mint Däniken állítja: "Az Úr egy új dolgot fog alkotni a földön, és ezt láttam egy látomásban, és tudtodra adtam, hogy atyámnak Járednek az idejében az ég néhány angyala megszegte az Úr szavát. 14. Íme, bűnt követtek el és áthágták a törvényt, egyesítették magukat asszonyokkal és vétkeztek velük, néhányukat feleségül vették és gyermekeket nemzettek velük. 17. Ők nemzették a földön az óriásokat, akik nem szellemük, hanem testük szerint azok. Nagy büntető ítélet jön majd a földre, és meg fogja tisztítani a földet minden tisztátalanságtól. 15. Bizony, nagy pusztulás jön majd az egész földre, vízözön és nagy pusztulás egy éven keresztül."[4]

Tehát Isten az árvizet az óriások bűnei miatt zúdította a Földre, nem azért, mert létre akart hozni egy új emberi generációt.

Külső hivatkozások

  • Nephilim - Chris White: Ancient Aliens Debunked
  • Nephilim Mike Heiser: Sitchin is Wrong

Források

<references>

  1. Mózes 1 6:4 - biblia.hu
  2. Genesis 6:4 – English Standard Version (ESV) - Bible Gateway
  3. Énok könyve VI. Könyv: 106-107 (Manuálisan le kell lapozni a szöveg teljes elolvasásához.)
  4. Énok könyve VI. Könyv: 106:13-15