Ateizmus és a kommunizmus

Vallásos (főleg keresztény) emberek gyakran felhozzák az ateizmus ellen azt az érvet, hogy a kommunista államok ateista államok voltak, tehát az általuk elkövetett bűnök az ateizmus bűnösségét, barbarizmusát stb. bizonyítják. Ez a gondolatmenet legfeljebb féligazság. Ami a valóságot illeti, ez az érvelési trükk a történelmi tények és az ateizmus leegyszerűsítésén alapszik (szalmabáb érvelés), mert a kommunizmus mint komplex politikai programot csak egy konkrétum révén (vallásosság hiánya) magyaráz. Ezt a szelektív érvelést azzal magyarázzák a hívők, hogy a kereszténység értékeli az emberi életet, és ha az ember nem hisz, akkor ez az értékrend hiányzik, tehát az ateizmus egy életellenes elképzelés, amelyet a kommunizmus bűnei támasztanak alá.

Ebben a cikkben a legtöbb kommunizmust és ateizmust összekötő érvvel foglalkozunk.

Erkölcsiség

A vallásos oldal azt hangoztatja, hogy az ateizmus egy nihilista életfelfogás: lényegében, ha nem hiszünk abban, hogy a túlvilágon megbűntetnek minket, akkor semmi okunk nincs rá, hogy ne gyilkoljunk, fosztogassunk stb. Ez egy áldilemma, mert az ateizmus csak egy konkrét kérdésre (Hiszel-e egy istenfiguárban?) adott nemleges válasz. Nincs olyan fekete-fehér határvonal, hogy az ember vagy hisz és erkölcsös lesz, vagy nem hisz és nem lesz az. Sőt, a kutatások pont azt mutatják, hogy a legbékésebb államok kevésbé vallásosak, mint a legerőszakosabbak[1]. Az Egyesült Államokban, ahol a lakosság 78%-a keresztény[2], a börtönlakosságban arányosan képviseltetik magukat a keresztények, de az ateisták (kb. a lakosság 15-20%-a) 0.2%-ban van jelen az Egyesült Államok fegyházaiban[3]. Az USA a "fejlett nyugat" legvallásosabb országa, de ők mégis több embert börtönöznek be, mint a kommunista Kuba vagy Kína[4]. 2003 és 2010 között több nemi erőszakot követtek el az USA-ban, mint bárhol máshol.[5]

A legtöbb ateista humanista erkölcsöt vall magának, amelynek az a lényege, hogy az ember úgy bánik a másik emberrel, ahogy ő elvárja, hogy mások bánjanak vele. Ez alapvetően egy szekuláris, azaz vallástól független álláspont.

Az ateista állam

Kétség nem férhet hozzá, hogy a kommunista államok hivatalos vallása[6] az ateizmus volt, és a vallásokat üldözték. Két dolgot kell itt előre bocsátani:

  • ma a legtöbb ateista szekuláris nézeteket vall, azaz az államnak nem szabad vallási kérdésekben állást foglalnia, vallási hovatartozáshoz kötni bármilyen pozíció betöltését, jog biztosítását, egyházi juttatásokat biztosítania stb. Még ha egy vallási üldözésben hívő ateista fel-fel szólalna időnként, az ateista közösség támogatását nem élvezné, sőt erős ellenszenvet tapasztalna.
  • még ha egy ateista állam is jönne létre, az nem jelentené azt, hogy a vallásokat bármilyen szinten is üldöznék. Lehet, vallásos emberek nem tölthetnének be magas állami tisztségeket, de mivel a legtöbb ateista amúgy is szekuláris nézeteket vall, egy ateista állam létrejötte valószínűtlen.

A kommunizmus áldozatai

Az angol Wikipedia szerint 1997-ben 85.000 ortodox papot öltek meg. 1917 és 1964 között kb. 50.000 szerzetes esett a rendszer áldozatául. A kommunizmus összesen úgy 85-100 millió ember haláláért felelős. A nagyságrendek magukért beszélnek. Ebből látszik, hogy a vallások üldözése egyszerűen nem volt magas prioritású, tehát a nagyszabású vallási üldözéses érv itt bicsaklik meg. A rendszer többi áldozata (a bürokrácia hiányosságaiból, a gazdasági elképzelések szürrealitások miatt felbukkanó éhinségek, járványok stb.) nem az ateizmus rovására írandó.

Minden gondolkodó, demokráciában hívő ember elutasít egy ilyen tekintélyelvű, minden realitásérzéket mellőző rendszert. Egy racionális ember egyből látja, hogy a kommunizmus életképtelen és kivitelezhetetlen.

Keresztény kommunizmus

Igen, van olyan, hogy keresztény kommunizmus. A kommunizmus mint gazdasági elképzeléssel egyetértettek, tehát a pocsékul megszervezett, éhinséget, járványokat okozó gazdasági elképzelés pont úgy szedte volna az áldozatait egy keresztény vezetésű kommunista államban, mint egy ateista vezetésűben.

A legnagyobb nézetkülönbség a keresztény és a nem vallásos ágazatok között természetesen az volt, hogy a keresztény ág nem üldözte volna a keresztényeket. Történelmi okai vannak annak, hogy a kommunizmusnak az ateista szárnya került hatalomra. A történelem kialakulásának semmi köze sincs ahhoz, hogy melyikük hitt ez istenfigurában, és melyikük nem.

Érthető, hogy létezik keresztény kommunizmus, mivel a marxista ideológiát alá lehet támasztani a Biblia tanításaival[7]. A Biblia a vagyonról és annak megoszlásáról:

Mindnyájan pedig, a kik hivének, együtt valának, és mindenük köz vala; És jószágukat és marháikat eladogaták, és szétosztogaták azokat mindenkinek, a mint kinek-kinek szüksége vala. És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel. (ApCsel 2, 44-46)


A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy vala; és senki semmi marháját nem mondá magáénak, hanem nékik mindenök köz vala. És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem vala mindnyájukon. Mert szűkölködő sem vala ő közöttük senki; mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladván, elhozák az eladottak árát, és letevék az apostolok lábainál: aztán elosztatott az egyesek közt, a mint kinek-kinek szüksége vala. József is, ki az apostoloktól Barnabásnak neveztetett el (a mi megmagyarázva annyi, mint Vígasztalás Fia), Lévita, származása szerint ciprusi. Mivelhogy néki mezeje vala, eladván, a pénzt elhozá, és az apostolok lábainál letevé. (ApCsel 4, 32-37)


Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas; és szent az ő neve! És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, a kik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszté az ő szívök gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. (Lk 1, 49-53)


Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága vala. Jézus pedig monda az ő tanítványainak: Bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom pedig néktek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket hallván, felettébb álmélkodnak vala, mondván: Kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Akkor felelvén Péter, monda néki: Ímé, mi elhagytunk mindent és követtünk téged: mink lesz hát minékünk? Jézus pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, a kik követtetek engem, az újjá születéskor, a mikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét. És a ki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mindaz száz annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. (Mt 19, 21-30)


Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet. Az pedig elszomorodván e beszéden, elméne búsan; mert sok jószága vala. Jézus pedig körültekintvén, monda tanítványainak: Mily nehezen mennek be az Isten országába, a kiknek gazdagságuk van! A tanítványok pedig álmélkodának az ő beszédén; de Jézus ismét felelvén, monda nékik: Gyermekeim, mily nehéz azoknak, a kik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni! (Mt 10, 21-24)


Jézus ezeket hallván, monda néki: Még egy fogyatkozás van benned: Add el mindenedet, a mid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz mennyországban; és jer, kövess engem. Az pedig ezeket hallván, igen megszomorodék; mert igen gazdag vala. És mikor látta Jézus, hogy az igen megszomorodék, monda: Mily nehezen mennek be az Isten országába, a kiknek gazdagságuk van! Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni. (Lk 18, 22-25)


Jézus tanításai a kereskedéssel kapcsolatban:


És beméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mindazokat, a kik árulnak és vásárolnak vala a templomban; és a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatá. És monda nékik: Meg van írva: Az én házam imádság házának mondatik. Ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek. (Mt 21, 12-13


És Jeruzsálembe érkezének. És Jézus bemenvén a templomba, kezdé kiűzni azokat, a kik a templomban árulnak és vásárolnak vala; a pénzváltók asztalait, és a galambárúsok székeit pedig felforgatá; És nem engedi vala, hogy valaki edényt vigyen a templomon keresztül. És tanít vala, mondván nékik: Nincsen-é megírva: Az én házam imádság házának neveztetik minden nép között? Ti pedig rablók barlangjává tettétek azt. És meghallák az írástudók és a főpapok, és tanakodnak vala, hogy mi módon veszíthetnék el őt. Mert félnek vala tőle, mivelhogy az egész sokaság álmélkodik vala az ő tanításán. (Mk 11, 15-18)


Mert közel vala a zsidók husvétja, és felméne Jézus Jeruzsálembe. És ott találá a templomban az ökrök, juhok és galambok árúsait és a pénzváltókat, a mint ülnek vala: És kötélből ostort csinálván, kiűzé mindnyájokat a templomból, az ökröket is a juhokat is; és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté; És a galambárúsoknak monda: Hordjátok el ezeket innen; ne tegyétek az én Atyámnak házát kalmárság házává. (Jn 2, 13-16)


Az Ótestamentum kamatokról, uzsoráról:


Ha a te atyádfia elszegényedik, és keze erőtlenné lesz melletted, segítsd meg őt, akár jövevény, akár zsellér, hogy megélhessen melletted. Ne végy ő tőle kamatot vagy uzsorát, hanem félj a te Istenedtől, hogy megélhessen melletted a te atyádfia. Pénzedet ne add néki kamatra, se uzsoráért ne add a te eleségedet. (Lev 25, 35-37)


Összefoglalás

Az ateizmus is a kommunizmus között messze nincs akkora átfedés, mint a keresztények hiszik. Egyfelől, az ateizmus egyszerűen egy istenfigura elutasítása, aminek semmi köze nincs a moralitáshoz, vagy bármi máshoz. Másfelől, a vallások üldözéséből eredő áldozatok (néhány százezer) a kommunizmus összes áldozatának (85-100 millió) csak egy töredéke. A bizarr és minden ésszerűséget mellőző gazdasági elképzelés, a politikai ellenlábasok koncepcióperei stb. (amellyel a keresztény kommunisták is egyetértettek) teszik ki a kommunizmus áldozatainak nagy részét. Mivel a tekintélyelvű hierarchia, a magánvagyon tiltása, annak központosítása és egyenlő elosztása megfelel Jézus tanításainak, egy kereszténykommunista hatalom is pont annyira romboló lett volna, ha a történelem úgy alakul, hogy a keresztény kommunisták veszik át a hatalmat.

Lásd még

Hivatkozások, megjegyzések

<references>

  1. Origo - Melyik a világ legbékésebb és legzűrösebb országa?
  2. FBI Factbook - Religion részt le kell nyitni
  3. What Percentage of Prisoners are Atheists? It’s a Lot Smaller Than We Ever Imagined - Patheos.com
  4. List of countries by incarceration rate - Wikipedia cikk
  5. Rape statistics - Le kell menni az oldal aljára, ahol a táblázat található.
  6. Ez a fogalmazás tulajdonképpen pongyola, mert az ateizmus pont hogy a vallásosság hiánya. Tehát az ateizmus pont annyira vallás, mint a bélyegek nem gyűjtése egy hobbi.
  7. Hálás köszönet a magyar Wikipédia szerkesztőinek, akik összegyűjtötték ezeket az idézeteket.