Névtelen

Módosítások

Csalárd érvelési technikák

54 bájt hozzáadva, 2010. február 18., 13:11
nincs szerkesztési összefoglaló
===Érzelmi töltésű szavak használata===
PÉLDA. : Az alábbi szakasz a Független Kisgazdapárt 1990-es választási kampányából származik:
{{Idézet|''A tsz-vezetők hada melldöngetve beszél eredményeiről, és a parasztság érdekvédelmét akarja megkaparintani. Négy évtized állt rendelkezésre, amikor védhették volna érdekeiket. Eredményeiket nem vitatjuk, különösen nem a személyes eredményeiket, a magas prémiumaikat, gyalázatosan magas nyugdíjaikat.}}''
Érzelemmentes szavakkal valahogy így fogalmazhatnánk meg:
''A tsz-vezetők azt állítják, eredményesen gazdálkodtak, és a parasztság védelmét akarják ellátni. Az elmúlt négy évtizedben nem bizonyították be, hogy képesek erre, csak a saját anyagi érdekeiket tartották szem előtt.''
Ellenszere: fordítsuk le a kijelentést érzelmileg semleges szavak segítségével.
===Állítás, amely a "minden" minősítést implikálja, de csak "néhány" minősítő igaz. ===
PÉLDA. : A fenti szövegben ''"A tsz-vezetők hada ..."'' mondat azt implikálja, hogy minden tsz-vezetőre igaz a bírálat. Ha tehát feltesszük partnerünknek a kérdést, szerinte igaz-e, hogy ''"Minden egyes tsz-vezető rosszul gazdálkodott és csak a saját hasznát nézte"'', akkor érvelése sokkal kevésbé lesz meggyőző, talán saját szemében is, de a hallgatóság számára biztosan.
Ellenszere: illesszük bele a "minden" minősítőt az állításba és mutassuk ki, hogy így hamis.
===Egy érv alapos cáfolatának kivédése szofista fordulattal.===
Vegyük elő újra azt a példánkat, amikor vitapartnerünk azt állítja, hogy '''"A feketék lusta, munkakerülő népség"'''. Ha erre azzal válaszolunk hogy felsorolunk olyan feketéket, akik egyértelműen cáfolják az állítást, akkor partnerünk jöhet azzal a bevett formulával, hogy '''"Kivétel erősíti a szabályt."'''  Az ilyen közhely-szerű szólás-mondások, közmondások közeli rokonságot mutatnak a heurisztikákkal. Ha nem vagyunk nagyon érdekeltek a dologban, akkor hajlamosak lehetünk igazat adni valakinek egy ilyen fordulat alapján.
Ellenszere: elemezzük a formulát és bizonyítsuk megalapozatlan voltát.
===Körbenforgó érvelés===
Ellenszere: lényegében ugyanaz, mint a 11-esnél'Logikailag megalapozatlan formájú' érvelésnél.
===Olyasmivel érvelni, ami maga is bizonyításra szorul===
PÉLDA. Aladár és Béla arról vitatkoznak, vajon a keresztények erkölcsösebben élnek-e, mint a nem keresztények. Aladár szerint igen, ám Béla ellenvetésként felsorol egy csomó többó közös ismerőst, akik templomjárók és keresztény nézeteket vallanak, de részegesek, elhanyagolják a családjukat és más szempontból is kivetni való az életvitelük. Aladár ezt az érvet azzal veti el, hogy azok, akik ilyesmiket csinálnak, nem "igazi" keresztények. A trükk itt az, hogy Aladár most a "keresztény" más definícióját használja, mint a vita előző fordulójában. Ott még az volt a kérdés, hogy azok, akiket külső jegyek alapján keresztényként tartunk számon, erkölcsösebb életet élnek-e. Az új definíció valahogy úgy szólhatna, hogy azokat nevezzük keresztényeknek, akik erkölcsös életet élnek. így viszont visszavezettük az egész gondolatmenetet egy körbenforgó érvelésre.
===Egy szavakra vonatkozó kijelentést úgy vitatni, mintha az tényekre vonatkozna, vagy nem elválasztani az állítás szavakra vonatkozó részeit, ha az mindkét félét tartalmaz===
===Olyan dilemma alkalmazása, amely figyelmen kívül hagyja, hogy lehetőségek folytonos sora húzódik a két bemutatott véglet között===
PÉLDA. A Református egyház X. zsinatáról tudósít az új Magyarország. Ebben szerepel az alábbi bekezdés: ~''Krisztus egybeszerkesztő, integráló munkájával szemben tapasztalható a sátáni dezintegráció, a szétszórás, a bomlasztás folyamata. A mindenkit személy szerint megszólító, tehát legszemélyesebb szeretettel ellentétben a mindenkit szerteoszlató sátáni gyűlölet. Az egységre jutás ennek a zsinatnak a központi feladata - hangsúlyozta az elnök-püspök.~ '' Azaz, aki nem ért 100%-ig egyet mondjuk a zsinatnak a még ezután meghozandó állásfoglalásával, az a sátáni gonoszt szolgálja.
Ellenszere: mutassunk rá.
PÉLDA. Nagyon ok olyan fogalmat lehet fölsorolni, amely példaként szolgál erre a csalárdságra. Az "ateistát" pl. megpróbálhatja valaki úgy definiálni, hogy "mindenki, aki nem kötődik valamely valláshoz". Ezzel a trükkel operál az is, aki merőben szubjektív dolgok esetében követel vitapartnerétől egyértelmű definíciót. Pl. "Határozd meg nekem, mit értesz azon, hogy 'szexuálisan vonzó nő!'".
Ellenszere: rá kell mutatni, hogy a valóságban a tények bonyolultabbak, mint az ô ő fejében.
===Sugalmazás ismételt állítással===
===Olyan kérdéseket alkalmazni, amelyek a másikat magára nézve romboló beismerésekre vezetik===
PÉLDA. ": 'Vajon jót tesznek-e a mezőgazdaságnak a magasabb árak, amelyek az importélelmiszerre kivetett adó emelését követően kialakulnak?" ' Tegyük föl, hogy a kérdezett el akarta kerülni, hogy szóbakerüljön szóba kerüljön az esetleges élelmiszerár-emelkedés. Mivel az előfeltevésekre a tagadás nincs hatással, akár "igen"-nel, akár "nem"-el válaszol, kénytelen bevallani, hogy az élelmiszerek ára emelkedni fog.
Ellenszere: tagadjuk meg a beismerést.
===Puszta tekintélyre hivatkozni===
PÉLDA. : "Bemondta a Szabad Európa"
Ellenszere: fontoljuk meg, hogy az illetôillető, akinek állítólag tekintélye van, kellő okkal mondja-e, amit neki tulajdonítanak.
===Egy kétséges állítással szembeni ellenállást leküzdeni azáltal, hogy előrebocsátunk néhány könnyen elfogadható állítást===
Ellenszere: legjobb védekezés, ha ismerjük e trükköt és készen állunk kivédeni.
===Egy kétes állítást olymódon oly módon megfogalmazni, hogy az illeszkedjék a hallgató gondolkodási szokásaihoz, vagy előítéleteihez===
A megfogalmazás egyik lehetősége az analógia: egy ismert, megfelelő (és általánosan igaznak tartott) sztereotípiával analógiát állítani fel, s ezáltal tüntetni föl bizonyítottnak az állítást.
===Egy érvelés premisszáiként előre megemésztett gondolatok általánosan elfogadott megfogalmazásait alkalmazni===
PÉLDA. ": 'Horn kijelentette: az ország ma sokkal súlyosabb helyzetben van, mint négy évvel ezelőtt, hiszen az államadósság kétszeresére, a költségvetési hiány pedig háromszorosára nőtt." ' Talán nem szükséges bizonygatni, hogy a nemzetgazdaság annál sokkal bonyolultabb, semhogy ilyen egyszerű képlettel leírható volna. De jól hangzik.
Ellenszere: jó humorral és valódi bizonyítékokkal mutassunk rá, hogy a dolgok bonyolultabbak, mint ahogy ellenfelünk sejteti.
===Azért javasolni vagy elvetni egy állítást, mert gyakorlati következményei vannak a hallgatóra nézve===
PÉLDA. : Az úgynevezett taxis-blokád idején mindkét fél élt ezzel az eszközzel azon igyekezetében, hogy maga mellé állítsa az embereket. A kormány pl. azt bizonygatta, hogy a blokád rossz az embereknek, mert akadályozza őket a szabadságukban és károkat okoz a termelésben. A taxisok azzal érveltek, hogy a fellépésük mindenkinek az érdekét szolgálja, nem csak a fuvarozókét, hanem akár nyugdíjasokét is, hiszen az üzemanyag-áremelése drágítja a szállítást, az pedig a tej árában éppúgy megjelenik, mint a taxi fuvardíjában.
Ellenszere: azáltal válhatunk védetté e hatással szemben, ha kialakítottunk magunkban azt a szokást, hogy felismerjük, amikor előítéletünk vagy az önérdek hajt bennünket, s hogy nem bízunk az ítéletünkben olyan kérdésekben, amelyekben gyakorlati érdekeltségünk van.
===Az érvelés céljából előítéleteket vagy indítékokat tulajdonítunk az ellenfelünknek===
A tulajdonított előítéletek lehetnek igazak is és hamisak is, a közös az bennük, hogy nem viszik elôre előre a probléma megoldását.
Ellenszere: mutassunk rá, hogy más előítéletek éppúgy bizonyíthatnák az ellenkezőjét, s más dolog, hogy valaki miért vall egy álláspontot, s megint más, hogy az álláspont igaz-e vagy sem.
Forrás: Síklaki István: A meggyőzés pszichológiája
 
[[Category:Cikkek]]